Mérőcsere, mérőhitelesítés

Mérőcsere
A mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről, cseréjéről, időszakos hitelesítéséről, kalibrálásáról a mérőeszköz tulajdonosa a saját költségén gondoskodik.
A bekötési vízmérő tulajdonjoga a víziközmű-szolgáltatót vagy - ha az nem a Vksztv. szerinti rendszer-független víziközmű-elem - az ellátásért felelőst, a mellékvízmérő tulajdonjoga a felhasználót vagy - a mellékszolgáltatási szerződés eltérő hiányában - az elkülönített vízhasználót illeti meg.
A felhasználó és az elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját költségére gondoskodik. Amennyiben ezzel a költségek megelőlegezése mellett a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-t bízza meg, úgy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a megbízás teljesítését nem tagadhatja meg. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a rendkívüli vizsgálat időtartamára a hiteles mellékvízmérőt ingyenesen cserekészüléket biztosítja.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a fogyasztásmérő cseréjét megelőzően legalább 15 nappal a felhasználót a munkavégzés időpontjáról tértivevényes levélben, vagy egyéb igazolható módon értesíti. Az értesítésben a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. felhívja a felhasználó figyelmét az időpont-egyeztetés lehetőségére - azzal, hogy a cserére legalább munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít -, valamint a NYÍRSÉGVÍZ Zrt, időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségét is közli.
A felhasználó köteles a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által megküldött értesítésben megjelölt, vagy a közös megegyezéssel kijelölt időpontban a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen a munkavégzést lehetővé tenni.
Az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő cseréjével egyidejűleg a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. rögzíti:
- a fogyasztásmérő cseréjének okát;
- a csere időpontját;
- a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő adatait (típus, gyári szám, átmérő, a hitelesítés dátuma) és mérőállását, állapotát;
- a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő leszerelését megakadályozó zárának vagy plombájának azonosítóját, azok darab számát, továbbá a plomba vagy a leszerelést megakadályozó zár sérülésmentes állapotának tényét;
- a felhasználó, vagy a képviselője, illetve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. képviselőjének olvasható nevét és aláírását.
Az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért a bekötési vízmérő vonatkozásában a felhasználó a mellékvízmérő vonatkozásában az elkülönített vízhasználó felelős. Mulasztás miatt megrongálódott vagy elveszett fogyasztásmérő javításának, pótlásának, szerelésének költségeit továbbá valamennyi ezzel összefüggő kárt a felhasználó vagy az elkülönített vízhasználó NYÍRSÉGVÍZ Zrt. részére megtérít.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérőnek a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt hitelesítési idejét nyilvántartja és a lejárati évben, legkésőbb szeptember 30-ig tértivevény-szolgáltatással feladott levélben vagy egyéb igazolható módon felhívja az elkülönített vízhasználót a csere vagy az újrahitelesítés szükségességére, és az ezzel összefüggő teendőkre.
A felhívás kiterjed arra is, hogy ha a mellékvízmérő cseréjéről az elkülönített vízhasználó határidőben nem gondoskodik, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazza:
- az üzletszabályzatban meghatározott mértékű kötbért érvényesíthet,
- az átfolyó víz mennyiségét csökkentő szűkítőt helyezhet el,
- lakossági felhasználó esetében a közszolgáltatási ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, ha a létfenntartási és közegészségügyi vízigények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást más, elérhető módon biztosítja,
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. az elkülönített vízhasználónak címzett felszólítást tájékoztatásul a bekötési vízmérő szerinti felhasználó részére is megküldi.
Amennyiben a felhasználó az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő rendellenes működését vagy hibáját, sérülését észleli, köteles azt a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. részére haladéktalanul bejelenteni. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a bejelentéstől számított 8 napon belül köteles a kifogásolt fogyasztásmérőt ellenőrizni. Ha a fogyasztásmérő hibáját az ellenőrzés alátámasztja, a fogyasztásmérő cseréjéről annak tulajdonosa haladéktalanul köteles gondoskodni.
Nem hivatkozhat a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a felhasználónak a fogyasztásmérő állagmegóvásával kapcsolatos kötelezettségének megszegésére, a fogyasztásmérő leszerelését megakadályozó zár (plomba), vagy záró bélyeg sérülésére, ha a fogyasztásmérő nem a felhasználó kizárólagos őrizetében van, vagy annak felszerelése, felhasználó részére történt átadása során nem az üzletszabályzatban és a Vhr-ben rögzítettek szerint járt el.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a plomba vagy a záró bélyeg állapotát a felhasználási helyen végzett ellenőrzéskor jegyzőkönyvben dokumentálja és arról a felhasználót írásban tájékoztatja.
Mérőhitelesítés
Az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő mérésügyi hatósággal történő metrológiai pontossági ellenőrzését, és ha indokolt, független szakértővel történő metrológiai szerkezeti vizsgálatát (a továbbiakban: ellenőrző vizsgálat) a felhasználó és az elkülönített vízhasználó vagy a víziközmű-szolgáltató kezdeményezi. Az ellenőrző vizsgálatra nem kerül sor, ha a fogyasztásmérő tulajdonosa - a másik fél részéről bejelentett kárigény tényének elismerésével együtt - más hiteles fogyasztásmérőt szerel fel.
Az ellenőrző vizsgálat idejéről, helyéről az érintetteket az ellenőrzést végző hatóság legalább 5 nappal korábban, igazolható módon írásban értesíti. Az ellenőrző vizsgálat végrehajtását az érintett felhasználó vagy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. távolléte nem akadályozza.
Amennyiben az ellenőrző vizsgálaton a fogyasztásmérő a hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek
- megfelelt, a fogyasztásmérő cseréjének és az ellenőrző vizsgálat elvégzésének költsége a vizsgálatot kezdeményezőt terheli,
- nem felelt meg, az egyrészt a másik fél részéről bejelentett kárigény ténybeli alapját alátámasztja, másrészt a fogyasztásmérő cseréjének és az ellenőrző vizsgálat elvégzésének költsége, a felhasználói szerződésszegés esetét kivéve, a tulajdonosát terheli.